Hipertenzija ir sutartinė paslauga

T v i r t i n u Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą pridedama. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Aprašo 35 punkto lentelės 22 punktas įsigalioja m.

V m. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas toliau — Aprašas nustato pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros toliau — PAASP paslaugų, įskaitant tas PAASP paslaugas, už kurias mokamas skatinamasis priedas, teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo toliau — PSDF biudžeto lėšų tvarką bei gerų PAASP rezultatų rodiklius, jų reikšmių apskaičiavimo ir mokėjimo PAASP paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms toliau — PAASP įstaiga iš PSDF biudžeto lėšų pagal šiuos rodiklius tvarką.

PAASP hipertenzija ir sutartinė paslauga šeimos gydytojo arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu komandos teikiamas paslaugas, pirminę ambulatorinę odontologinę asmens sveikatos priežiūrą ir pirminę ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą.

Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys: 3.

Nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga — nuotolinio ryšio priemonėmis teikiama šeimos gydytojo arba šeimos gydytojo komandos paslauga, kurios paskirtis — tęsti pacientui, jam tiesiogiai nedalyvaujant nevykstant į PAASP įstaigąanksčiau gydytojo paskirtų medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis toliau — kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išrašymą.

Pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra — nespecializuotų pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti odontologijos paslaugas toliau — pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigoskompleksas.

Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra — pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų psichikos sveikatos centruose arba įstaigose, atitinkančiose psichikos sveikatos centrams taikomus reikalavimus toliau — pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigoskompleksas. Šeimos gydytojo komandos paslaugos — nespecializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Šeimos gydytojo medicinos normą, Bendrosios praktikos slaugytojo medicinos normą ir, jei reikia, pagal Bendruomenės slaugytojo medicinos normą ir ar Akušerio medicinos normą, ir ar Išplėstinės praktikos slaugytojo medicinos normą ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje t.

PAASP paslaugos mokslo tikslais gali būti teikiamos ne tik ambulatorines paslaugas teikiančiose įstaigose.

+ isblaivinimas Varena, detoksikacijos, išblaivinimo paslaugos | tarasgames.lt

PAASP paslaugų teikimas pacientų namuose organizuojamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Šeimos gydytojo komanda taip pat vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojai paslaugas teikia atsižvelgdama į prirašytų prie PAASP įstaigos gyventojų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu toliau — prirašytieji gyventojai arba prirašyti prie PAASP įstaigos gyventojaiskaičiaus normatyvus pagal apylinkės tipą: Eil.

Prirašytųjų gyventojų skaičiaus normatyvas 7. Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys sveikatos priežiūros specialistai ir kiti specialistai negali viršyti maksimalaus jų aptarnaujamų prirašytųjų gyventojų skaičiaus: Eil.

Jeigu apylinkės prirašytųjų gyventojų skaičius neatitinka prirašytųjų gyventojų skaičiaus normatyvo, nurodyto Aprašo 6 punkte, PAASP įstaiga turi užtikrinti šeimos gydytojo komandos narių taip pat vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojų darbo krūvį, neviršijantį maksimaliojo darbo laiko reikalavimų.

PAASP įstaigoje, prie kurios yra prirašyta 10 tūkstančių ar daugiau gyventojų, turi dirbti koordinatorius, atsakingas už prevencinių programų įgyvendinimo, profilaktinių patikrinimų atlikimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sergantiesiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis koordinavimą, prirašytųjų gyventojų informavimą apie PSDF biudžeto lėšomis teikiamas šiame punkte nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir kitų įstaigos vadovo jam priskirtų funkcijų atlikimą.

Ambulatorijos išlaikomos iš PAASP įstaigai skiriamų bazinio mokėjimo už prirašytuosius gyventojus hipertenzija ir sutartinė paslauga.

PAASP įstaigos turi užtikrinti, kad šeimos gydytojo komandos paslaugos būtų suteiktos ne vėliau kaip: PAASP įstaiga turi užtikrinti, hipertenzinės hipertenzijos gydymas prie jos prirašytiems gyventojams šeimos gydytojo komandos paslaugos būtų teikiamos visą parą. Šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimas PAASP įstaigos ne darbo metu gali būti užtikrinamas taip: PAASP įstaiga pati užtikrina šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimą prirašytiems gyventojams; PAASP įstaiga sudaro sutartį -is dėl šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimo šios įstaigos prirašytiesiems gyventojams jos ne darbo metu su kita -omis asmens sveikatos priežiūros įstaiga -omis.

Ar per karantiną dirbate?

Už PAASP įstaigos ne darbo metu jos prirašytiesiems gyventojams teikiamas šeimos gydytojo komandos paslaugas kitoje įstaigoje šios įstaigos viena su kita atsiskaito pagal tarpusavio sutartis. Už prirašytam prie PAASP įstaigos gyventojui šios įstaigos ne darbo metu suteiktas šeimos gydytojo komandos paslaugas kitoje įstaigoje mokama 11,77 euro suma.

Už pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą atsako sutartį su TLK dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo sudariusi pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga.

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

kurie padėjo bėgti su hipertenzija

Jei savivaldybės teritorijoje yra tik viena pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, prie jos prirašytų gyventojų skaičius turi atitikti prirašytų prie PAASP įstaigų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, gyventojų skaičių.

Jei vienos savivaldybės teritorijoje yra kelios pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, bendras prie šių įstaigų prirašytų gyventojų skaičius negali viršyti prirašytų prie savivaldybės teritorijoje veikiančių PAASP įstaigų gyventojų skaičiaus t.

Už pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą atsako sutartį su TLK dėl PAASP paslaugų išlaidų apmokėjimo sudariusi įstaiga. Pagal šią sutartį už pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama jas suteikusiai įstaigai.

Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Jeigu įstaiga pati negali atlikti reikiamų tyrimų, priskiriamų PAASP paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas, hipertenzija ir sutartinė paslauga sudaro sutartį dėl šių tyrimų atlikimo su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Šeimos gydytojo komanda, be Aprašo 3. Pacientams ir jų artimiesiems PAASP įstaigoje turi būti sudaryta galimybė kreiptis į bet kurį šeimos gydytojo komandos narį įstaigos vadovo nustatyta tvarka. PAASP įstaiga, teikdama nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, turi užtikrinti, kad būtų atliktas šios paslaugos teikimo garso įrašas.

Teikdamas nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, šeimos gydytojas arba šeimos gydytojo komandos narys išsiaiškina, ar paciento sveikatos būklė iš esmės atitinka pirminio kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių skyrimo sąlygas. Teikdamas nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, šeimos gydytojas arba šeimos gydytojo komandos narys gali pakartotinai išrašyti pacientui anksčiau gydytojo paskirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, jei receptas išrašomas suaugusiam asmeniui, ir ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui, jei receptas išrašomas vaikui.

Kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, kurios gali būti išrašomos teikiant nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, yra nurodytos Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąraše C sąrašepatvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Šeimos gydytojui arba šeimos gydytojo komandai suteikus nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, formoje Nr. Vieno šeimos gydytojo arba vidaus ligų, arba vaikų ligų gydytojo aptarnaujamo prirašytojo gyventojo PAASP paslaugų metinė bazinė kaina didinama šiais atvejais: Kiekvieno gyventojo, kuriam teikdama paslaugas PAASP įstaiga viršija Aprašo 7 punkto lentelės 2—5 punktuose nustatytą maksimalų prirašytųjų gyventojų skaičių, PAASP paslaugų metinė bazinė kaina mažinama: Nustatant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skiriamų papildomai mokėti už gerus darbo rezultatus, metinę sumą už vieną prisirašiusį prie PAASP paslaugas teikiančios įstaigos gyventoją, numatoma: PAASP metinės bazinės kainos, skatinamojo priedo, mokamo už PAASP paslaugas, priedo už gerus PAASP rezultatus, priedo už kiekvieną aptarnaujamą hipertenzija ir sutartinė paslauga gyvenamųjų vietovių bei miestų, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventoją, priedo už kiekvieną prirašytą prie šeimos gydytojo ši nuostata netaikoma, jeigu paslaugas teikia vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojasgyventoją, priedo už gyventojo, turinčio specialųjį nuolatinės slaugos poreikį aptarnavimą, priedo, mokamo PAASP įstaigai, akredituotai teikti šeimos gydytojo paslaugą, bei priedo, mokamo už Europos Sąjungos apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu, asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikusių S2 arba E formas, apsilankymą pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų, 1 balo vertė lygi 1 eurui.

Europos Sąjungos apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu, asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikusių S2 arba E formas, hipertenzija ir sutartinė paslauga pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų kaina sudaro 11,77 balo. Už prevencinėse programose numatytas PAASP paslaugas mokama atskirai pagal šiose programose nurodytas kainas. Skiria šeimos gydytojas, kai pacientas yra gydomas nuo cukrinio 2.

Vaikai iki 18 metų, atlikus jiems šį tyrimą, siunčiami pas vaikų endokrinologą dėl konsultacijos. Pakartotinai šis tyrimas skiriamas ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo ankstesnio glikozilinto hemoglobino nustatymo tyrimo atlikimo.

Šis tyrimas atliekamas prieš siunčiant nėščiąją pas gydytoją akušerį ginekologą dėl konsultacijos. Teikiama neįgaliesiems prirašytiesiems gyventojams, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba 0— 25 proc.

bradikardija ir vaistai nuo hipertenzijos

Paslauga teikiama prirašytiesiems mieste 6. Paslauga teikiama senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems prirašytiesiems hipertenzija ir sutartinė paslauga, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Teikiama neįgaliesiems prirašytiesiems gyventojams, kuriems dėl psichikos ir elgesio sutrikimų yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Teikiama neįgaliesiems prirašytiesiems gyventojams, kuriems dėl psichikos ir elgesio sutrikimų yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros pagalbos poreikis.

Mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro hipertenzija ir sutartinė paslauga vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriumi. Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba mokyklai: gydytojo paslauga 3,79 1 Teikiama vadovaujantis Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašu, slaugytojo paslauga 3,12 1 patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. Teikiant šias paslaugas turi būti užpildoma statistinė apskaitos forma Nr.

Paslauga laikoma suteikta, jei ją teikiant nustatoma, kad visi dantys yra sveiki, ir tai nurodoma ambulatorinėje asmens sveikatos kortelėje. Nustačius, kad dantys yra nesveiki, paslauga laikoma suteikta, kai jie pagydomi ir tai nurodoma ambulatorinėje asmens sveikatos kortelėje. Į paslaugos kainą įskaičiuojama vienkartinių priemonių kaina išskyrus vaistų bei infuzinių tirpalų kainą.

Mokama už vieną ligos epizodą, neatsižvelgiant į paciento apsilankymų skaičių. Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, kraujo tyrimai: serologinio sifilio atrankos 1,27 1 Skiria šeimos gydytojas arba testo toliau — RPR gydytojas, teikiantis pirminės atlikimas ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Teikiant šią paslaugą turi būti užtikrinamas nepertraukiamas pakaitinis gydymas metadonu ir prireikus atliekamas psichoaktyvių medžiagų nustatymo testas.

  • Понимаешь, я уверен, что вся эта система полностью искусственная.
  • 1 jūsų širdies sveikatą prognozuoja ausies landos
  • Hipertenzija 2 laipsnis 4 rizikos laipsnis
  • Ну да, - сказал Хилвар, с невероятной быстротой разбирая припасы и снаряжение.

Mokama tuo atveju, jei šeimos gydytojas šiuos tyrimus skiria pacientui, kuriam numatyta planinė operacija. Atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: gydytojo paslauga 1,87 1 Mokama tuo atveju, jei gripo vakcina skiepijami rizikos grupei slaugytojo paslauga 1,56 1 priskiriami asmenys. A grupės beta hemolizinio 2,57 Mokama tuo atveju, jei šis tyrimas streptokoko antigeno atliekamas 2—7 metų vaikams, nustatymo greitojo testo susirgusiems ūminėmis viršutinių atlikimas 2—7 metų kvėpavimo takų infekcinėmis vaikams, susirgusiems ligomis.

hipertenzijos gydymas liaudies ir

Vaikų nuolatinių krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis: vieno danties dengimas 6,33 Mokama tuo atveju, jei suteikiama silantais bent viena iš 4 silantavimo paslaugų, patvirtintų Lietuvos Respublikos dviejų dantų dengimas 8,49 sveikatos apsaugos ministro m. Paslauga teikiama ne rečiau kaip 1—2 kartus per savaitę ir trunka ne mažiau kaip 1 valandą.

Paslauga teikiama ne rečiau kaip 1—2 kartus per savaitę ir trunka 1—1,5 valandos. Grupėje turi būti hipertenzija ir sutartinė paslauga mažiau kaip 6 ir ne daugiau kaip 10 asmenų. Jei grupėje yra mažiau nei 80 procentų grupę sudarančių pacientų, intervencija laikoma neįvykusia ir už ją nemokama.

Užsiėmime turi dalyvauti ne mažiau kaip du asmenys vaikas ir bent vienas iš tėvų ar globėjų. Ankstyvasis alkoholio 0,71 Teikia šeimos gydytojas ar vartojimo rizikos bendrosios praktikos slaugytojas, ar įvertinimas bendruomenės slaugytojas, ar išplėstinės praktikos slaugytojas, ar psichikos sveikatos slaugytojas, ar medicinos psichologas ne trumpiau kaip 5 minutes.

Paslauga teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos paslaugos ministro m. V redakcija, įsigalioja nuo 07 01 Šiame punkte nurodyti medicinos dokumentai pildomi vadovaujantis Avakadų širdies sveikata Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Gerų šeimos gydytojo komandos darbo rezultatų rodikliai: Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, finansavimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

vitaminas c širdies sveikatai

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. Gerų pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros rezultatų rodiklis — sergančiųjų šizofrenija hospitalizacijos dažnis. Gerų pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros rezultatų rodiklis — vaikų dantų profilaktinių tikrinimų intensyvumas.

Rodiklio, nurodyto Aprašo Jei prirašytų prie atitinkamos PAASP įstaigos gyventojų iki 18 metų, kurie per ataskaitinį laikotarpį bent vieną kartą kreipėsi į šią įstaigą, dalis sudaro: Jei prirašytųjų prie atitinkamos PAASP įstaigos suaugusiųjų, kurie bent vieną kartą per ataskaitinį laikotarpį kreipėsi į šią įstaigą, dalis sudaro: Jei ši dalis sudaro: Rodiklių, nurodytų Aprašo Rodiklio, nurodyto Rodiklio, nurodyto Aprašo 38 punkte, reikšmė apskaičiuojama atsižvelgiant į ataskaitinio laikotarpio atitinkamam psichikos sveikatos centrui tenkančią hospitalizacijos dėl šizofrenijos atvejų hipertenzija ir sutartinė paslauga palyginti su bendru prirašytų prie šio psichikos sveikatos centro gyventojų, kuriems diagnozuota šizofrenija, vyrų hipertenzijos priežastys. Rodiklio, nurodyto Aprašo 39 punkte, reikšmė apskaičiuojama atsižvelgiant į prirašytų prie atitinkamos PAASP įstaigos gyventojų iki 18 metų, kuriems per ataskaitinį laikotarpį bent vieną kartą buvo suteikta gydytojo odontologo, teikiančio pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinio tikrinimo paslauga, dalį, palyginti su bendru prirašytų prie šios įstaigos gyventojų iki 18 metų skaičiumi.

Kiekvienos PAASP įstaigos gerų darbo rezultatų rodiklių reikšmės apskaičiuojamos kas pusmetį, pasibaigus atitinkamam ataskaitiniam 12 mėnesių laikotarpiui, t. Prevencinių programų vykdymo intensyvumo rodiklių reikšmės taip pat apskaičiuojamos kas pusmetį ir atsižvelgiant į šiose programose numatytų paslaugų teikimo tikrinamiems asmenims periodiškumą. Bendra atitinkamai PAASP įstaigai tenkančių sąlyginių vienetų suma nustatoma sudedant visų šios įstaigos gerų darbo PAASP rezultatų rodiklių reikšmes sąlyginiais vienetais ir dauginant iš prirašytų prie šios įstaigos gyventojų skaičiaus metinio vidurkio.

Atitinkamai PAASP įstaigai tenkanti suma už gerus darbo rezultatus nustatoma vieno sąlyginio vieneto vertę eurais dauginant iš šios įstaigos surinktos sąlyginių vienetų sumos. Atitinkamai pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiai įstaigai tenkanti sąlyginių vienetų suma nustatoma dauginant gerų jos pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros rezultatų rodiklio reikšmę sąlyginiais vienetais iš prirašytų prie šios įstaigos gyventojų skaičiaus metinio vidurkio.

Atitinkamai PAASP įstaigai tenkanti sąlyginių vienetų suma už gerus šios įstaigos pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros rezultatus nustatoma šių rezultatų rodiklio reikšmę sąlyginiais vienetais dauginant iš prirašytų prie šios įstaigos gyventojų skaičiaus metinio vidurkio.

Įdomūs įrašai